De traditionele apotheek is qua organisatie aan verandering toe.

In de meeste apotheken wordt taakgericht gewerkt, de taken zijn verdeeld en men houdt zich aan zijn of haar eigen taak. Hierdoor kan er weinig flexibel worden gereageerd.  Daarnaast is het vooral reactief werken en wordt er niet of nauwelijks tijd aan onderzoek besteed. Het feit dat een beherend apotheker zich zeer regelmatig met triviale taken bezighoudt is niet van deze tijd en kost de apotheker teveel tijd en energie waardoor er te weinig proactief kan worden ingespeeld op de huidige ontwikkelingen in farmacie en beleid.

Wat is nodig?

Een professionele organisatie die slagvaardig wordt aangestuurd, waar wetenschappelijk onderzoek wordt verricht door de apotheker(s) en waar gezamenlijk wordt gewerkt aan een continue verbetering van de werkprocessen door betrokken medewerkers die worden aangesproken op hun kwaliteiten en vaardigheden.

Daarnaast een zeer hoog niveau van voorlichting, zowel op kennis- als op communicatieniveau.

Wat is daarvoor nodig?

Laat ik beginnen met een kritische blik op het functiehuis. Wordt het niet eens tijd dat we vraagtekens plaatsen bij de huidige functienamen? Namen die op zijn minst ouderwets overkomen en een paternalistische inslag hebben. Laten we ze 1 voor 1 bekijken.

De beherend apotheker

De term beherend doet in geen enkel opzicht recht aan de kerntaken en verantwoordelijkheden van de apotheker: farmacie bedrijven en beleid maken. Het is de directeur en eindverantwoordelijke van de apotheek. Ik stel daarom voor de functienaam beherend apotheker te wijzigen in directeur.

De tweede apotheker

De term tweede geeft een tweede-in-rang gevoel. Het zou beter zijn deze term te vervangen door farmaceutisch expert of –wetenschapper. De taak van deze expert is het inhoudelijk ondersteunen van de directeur van de organisatie en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

De apothekersassistent

Ook deze terminologie is achterhaald. Willen we proactieve medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen? Laten we hen dan ook zo noemen. Een belangrijke taak is het deskundig en begrijpelijk adviseren van patiënten. Wat te denken van farmaceutisch adviseur? Als u werkt met farmaceutisch adviseurs dient u er wel voor zorg te dragen dat zij de benodigde kennis en vaardigheden hebben, toepassen en behouden.

De apotheekhulp

Deze ouderwetse benaming kan vervangen worden door assistent van de apotheek, of apotheekassistent.

Om deze nieuwe organisatie slagvaardig aan te kunnen sturen hebben we een nieuwe functie nodig: de organsiatiemanager. Dit is een HBO-opgeleide teamleider die als belangrijkste taak de bedrijfsvoering heeft. Dat wil zeggen het aansturen van alle logistieke processen en het personeelsbeleid. Uiteraard in overleg met de directie. Ik heb het geluk gehad dat ik al meerdere uitstekende praktijkvoorbeelden hiervan heb mogen bewonderen.

Deze naamswijzigingen fungeren als de start van een fundamentele organisatiewijziging.

In deze toekomstgerichte organisatie zorgt u als farmaceutische wetenschapper voor de juiste onderzoeken. U levert een hoogwaardig product dat bijdraagt aan verbetering van kwaliteit van leven van uw patiënten en aan kostenbesparing in de zorg. En deze resultaten worden zoveel mogelijk bekend gemaakt bij alle stakeholders.

Meer weten hierover? Volg dan onze opleiding bedrijfskunde in de apotheek (start 24 april) of de opleiding post HBO/teamleider (start 19 april). Meer informatie hierover is te vinden op de website www.apotheektotaalgroep.nl.

Peter Felen