Intervisie bijeenkomsten

Sinds 1 januari 2015 is toetsing voor apotheker-specialisten een verplicht onderdeel van de herregistratie. Dit kan onder andere door intervisie. Het doel van intervisie is de deskundigheid van de betrokkenen deelnemers te vergroten en de kwaliteit van het werk, daar waar mogelijk, te verbeteren. Het accent ligt op het gezamenlijk ontwikkelen van het inzichtelijk en probleemoplossend vermogen.

Waarom intervisie?

Bijeenkomsten worden effectiever als ze ook over de persoonlijke effectiviteit gaan. Door intervisie kunnen professionals met en van elkaar leren. Reflectie op de eigen, soms vastgeroeste gedachten en gevoelens zorgt voor bewustwording en dat zorgt weer voor besef voor soms nieuwe keuzemogelijkheden. Dat besef maakt de weg vrij voor een andere aanpak en voor nieuw gedrag.

Methodiek

Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken die ervoor zorgdragen dat er daadwerkelijke resultaten worden gehaald. Naast het zogenaamde single loop leren (Demming: Plan- do – act –check) wordt ook gebruik
gemaakt van double loop learning: Hoe is dit probleem ontstaan en kunnen we een soortgelijk probleem een volgende keer voorkomen?


Hoe werken we?

Bij intervisie wordt gewerkt in kleine groepen van gemiddeld vijf tot acht mensen onder begeleiding van een ervaren coach. Het kenmerk van intervisie is dat de deelnemers aan de hand van casuïstiek uit de eigen praktijk van de deelnemers reflecteren op de meest geschikte benadering van de geschetste problematiek. Daarbij kunnen verschillende methodieken worden gebruikt om zowel de casus nader te analyseren als de wijze waarop de casusinbrenger daarmee omgaat.

Essentieel is dat iedere deelnemer intensief betrokken is bij de mogelijkheden voor de oplossing van een ingebracht probleem. Daarnaast is het ook van belang dat iedere deelnemer ruimte krijgt om zijn of haar eigen problemen ter sprake te brengen.

Een gedegen bespreking van één casus duurt gemiddeld ongeveer 45 minuten tot een uur. Tijdens een intervisie bijeenkomst kunnen dus
maximaal twee à drie casussen besproken worden. De casusbesprekingen kunnen worden aangevuld met andere methodieken, gericht op reflectie op
het eigen handelen. De intervisie kan in principe betrekking hebben op allerlei soorten problemen. De kracht van intervisie als scholingsvorm is gelegen in de sterke verbinding met de eigen praktijk.


Aantal en duur van de bijeenkomsten

Gemiddeld kiest iedere groep 5 bijeenkomsten per jaar en duren de sessies ongeveer 2 uur.

Accreditatie

CANMEDS
• Communicatie (20%)
• Samenwerken (20%)
• Professionaliteit (60%)
De Intervisie is geaccrediteerd voor 2 studiepunten en is Stipco goedgekeurd.

Locatie

De bijeenkomsten kunnen op een voor u gewenste locatie worden verzorgd. Reiskosten van de coach worden niet doorgerekend.  Eventueel is het ook mogelijk om op het kantoor van Apotheek Totaal Groep in Amsterdam de
bijeenkomsten te verzorgen.

Gespreksleider

Als psycholoog en bedrijfskundige is Peter Felen zeer ervaren in het leiden van intervisie bijeenkomsten. Hij zal ervoor zorgen dat eenieder voldoende ruimte krijgt om aan de gesprekken mee te doen en deelnemers uit dagen om te komen tot praktische oplossingen.

Kosten

Per deelnemer 135,- per sessie (Locatiekosten niet meegerekend)