Apotheek Totaal Groep B.V.

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. Apotheek Totaal Groep: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Apotheek Totaal Groep B.V., gevestigd aan de Cas Oorthuyskade 170, (1087 BB) te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59552581;

b. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Apotheek Totaal Groep, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Apotheek Totaal Groep i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Apotheek Totaal Groep en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Apotheek Totaal Groep aanbiedt;

d. website: de website www.apotheektotaalgroep.nl die door Apotheek Totaal Groep wordt beheerd;

e. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;

f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.


Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Apotheek Totaal Groep is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Apotheek Totaal Groep volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2. Apotheek Totaal Groep gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

2.3. Apotheek Totaal Groep verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan Apotheek Totaal Groep heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Apotheek Totaal Groep.

2.4. Apotheek Totaal Groep verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. voor- en achternaam;
b. adres;
c. postcode en woonplaats;
d. telefoonnummer;
e. e-mailadres;
f. IP-adres;
g. surfgedrag;
h. locatiegegevens.

2.5. Apotheek Totaal Groep verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Apotheek Totaal Groep kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Apotheek Totaal Groep raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Apotheek Totaal Groep zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Apotheek Totaal Groep middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal Apotheek Totaal Groep de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.


Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene.

3.2. Apotheek Totaal Groep verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;

b. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;

c. het tot stand komen van de overeenkomst;

d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;

e. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;

f. het sturen van een factuur en het voldoen aan administratieve plichten;

g. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief of nieuw aanbod te sturen, zie ook artikel 5;
h. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;

i. om de website en de dienstverlening van Apotheek Totaal Groep te verbeteren;

j. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

3.3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.

3.4. Apotheek Totaal Groep zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5. Apotheek Totaal Groep verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Apotheek Totaal Groep streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6. Apotheek Totaal Groep zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.


Artikel 4. Profilering
4.1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Apotheek Totaal Groep heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.

4.2. Het doel van profilering is:
a. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan Apotheek Totaal Groep vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
b. marketinganalyses;
c. sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

4.3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.

4.4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Apotheek Totaal Groep worden verwerkt:
a. geslacht;
b. leeftijd;
c. locatiegegevens;
d. zoekopdrachten ingevoerd op de website;
e. surfgedrag.


Artikel 5. Nieuwsbrieven
5.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Apotheek Totaal Groep. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.

5.2. Apotheek Totaal Groep zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.


Artikel 6. Afmelden voor nieuwsbrieven
6.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
b. door contact op te nemen met Apotheek Totaal Groep, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.

6.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.


Artikel 7. Wissen van persoonsgegevens
7.1. Apotheek Totaal Groep zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

7.2. Apotheek Totaal Groep is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.


Artikel 8. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
8.1. Apotheek Totaal Groep zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
a. Apotheek Totaal Groep daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door Apotheek Totaal Groep voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Apotheek Totaal Groep een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

8.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.


Artikel 9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
9.1. Op verzoek verleent Apotheek Totaal Groep aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Apotheek Totaal Groep van hem bijhoudt en verstrekt Apotheek Totaal Groep de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

9.2. Apotheek Totaal Groep biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Apotheek Totaal Groep van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

9.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Apotheek Totaal Groep worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van Apotheek Totaal Groep. Apotheek Totaal Groep reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.


Artikel 10. Bezwaar
10.1. De betrokkene kan bij Apotheek Totaal Groep bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Apotheek Totaal Groep het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Apotheek Totaal Groep met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Apotheek Totaal Groep bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.


Artikel 11. Recht van beperking
11.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Apotheek Totaal Groep verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.


Artikel 12. Contact
12.1. Voor vragen over de wijze waarop Apotheek Totaal Groep persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Apotheek Totaal Groep van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Apotheek Totaal Groep.

Contactgegevens:
Apotheek Totaal Groep B.V.
adres: Cas Oorthuyskade 170
postcode/plaats: 1087 BB Amsterdam
e-mailadres: [email protected]
telefoonnummer: 020 261 07 02

12.2. Indien Apotheek Totaal Groep op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Apotheek Totaal Groep de betrokkene daarvan op de hoogte.


Artikel 13. Beveiligingsmaatregelen
13.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Apotheek Totaal Groep verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
13.2. Apotheek Totaal Groep neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
a. de website is beveiligd met Web Application Firewall (o.a. IP authenticatie, SSL, Malware & Hack scanning, etc. (zie ook: https://vmediagroep.com/managed-wordpress/);
b. cloudopslag is voorzien van een wachtwoord en de computer is voorzien van een virusscanner;
c. e-mail is beveiligd door middel van veiligheidsnormen van Microsoft en op de computer voorzien van een wachtwoord;
d. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.


Artikel 14. Privacy beleid van derden
14.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Apotheek Totaal Groep aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.


Artikel 15. Wijzigingen
15.1. Apotheek Totaal Groep behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Apotheek Totaal Groep.


Artikel 16. Datalek
16.1. Indien zich bij Apotheek Totaal Groep een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Apotheek Totaal Groep daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

16.2. Indien er sprake is van een datalek bij Apotheek Totaal Groep dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Apotheek Totaal Groep de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.


Artikel 17. Cookies
17.1. Apotheek Totaal Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

17.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

17.3. Apotheek Totaal Groep plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.

17.4. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Apotheek Totaal Groep zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

17.5. Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatstHet soort cookieHet doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Apotheek Totaal GroepFunctionele cookieFunctionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.
Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.
Apotheek Totaal Groep ten behoeve van het gebruik van Google AnalyticsAnalytische cookieDoor het gebruik van analytische cookies kan Apotheek Totaal Groep zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Apotheek Totaal Groep op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Apotheek Totaal Groep heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
Apotheek Totaal Groep Tracking cookieHet uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

17.6. Dit artikel 17 geldt alleen voor de website van Apotheek Totaal Groep. Op de website staan links naar websites van derden, zoals social media websites. Apotheek Totaal Groep kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het plaatsen van cookies door deze derden. Voor meer informatie over de wijze waarop website van derden cookies plaatsen, dient de bezoeker het cookiebeleid van die betreffende website te raadplegen.

17.7. Apotheek Totaal Groep kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Apotheek Totaal Groep ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Apotheek Totaal Groep raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.


Artikel 18. Klacht indienen
18.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Apotheek Totaal Groep niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.